Σύμφωνα με τον Ν.2190/20 Περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύει σήμερα , το
Καταστατικό της εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτής , καλούνται οι Κύριοι Μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση , η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10η
Σεπτεμβρίου 2021 , ημέρα
Παρασκευή και ώρα 06.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ανθέων 27
στο Ηράκλειο Κρήτης , για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ον
Έγκριση α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ,δηλαδή του
Ισολογισμού , του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος
της διαχειριστικής χρήσης από 1/1/2020 έως 31/12/2020 και β) της οικείας
διαχειριστικής έκθεσης του Δ.Σ.
Θέμα 2ον Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για
την διαχειριστική χρήση από 1/1/2020 έως 31/12/2020.
Θέμα 3ον
Διάφορα θέματα για την πορεία της εταιρείας
Κάθε Μέτοχος , που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ,
οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε
Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της
κατάθεσης , καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας ,
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης .
Ηράκλειο , 20 Αυγούστου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Book online now &
SAVE
10%
On Your Ride

avada-taxi-phone-app

About the Author

Subscribe Today

Subscribe to our monthly newsletter to receive all of the latest news and articles directly to your inbox.

Discussion

Testimonials

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”

avada-taxi-testimonial-1

Mike Smith – Brooklyn, NY

Related Posts

If you enjoyed reading this, then please explore our other articles below:

Ψάχνετε άμεσα για TAXI;

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ | ΛΙΜΑΝΙΑ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ | ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ