Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΚΑΝΤΙΑ ΤΑΞΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 55940/70/Β/04/03 ΑΡ. ΓΕΜΗ 77877527000 ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

2021-09-18T00:52:16+03:00

Σύμφωνα με τον Ν.2190/20 Περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύει σήμερα , το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής , καλούνται οι Κύριοι Μέτοχοι της